News

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Ngành công nghiệp khí nén thiên nhiên : Cơ sở hạ tầng sẽ ra sao?

  Ngành công nghiệp khí nén thiên nhiên : Cơ sở hạ tầng sẽ ra sao?

  1/14/2014 9:32:03 AM

  Trong bối cảnh phát triển công nghiệp và tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, cần có những biện pháp thay thế để giảm khí thải, bảo vệ môi trường và chi phí tiêu dùng. Khí nén thiên nhiên và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu thiết yếu không

  Name

 • Máy nén khí - Cơ sở lý thuyết về khí nén

  Máy nén khí - Cơ sở lý thuyết về khí nén

  1/14/2014 9:30:52 AM

  Ứng dụng khí nén có từ thời trước Công nguyên,tuy nhiên sự phát triển của khoa học kỹ thuật thời đó không đồng bộ,nhất là kiến thức về cơ học,vật lý,vật liệu … còn thiếu,cho nên phạm vi ứng dụng của khí nén còn rất hạn chế. Mãi đến thế kỷ thứ 18,các thiết bị máy móc sử dụng năng lượng khí nén lần lượt

  Name